v1.2
27 มี.ค. 62เปิดระบบสำหรับ Admin ตรวจสอบข้อมูลวันที่ 25 มีนาคม 2562 และสำหรับข้าราชกการทุกราย วันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับการประเมินรอบที่ 12/2562
20 ก.ย. 61เปิดระบบสำหรับ Admin ตรวจสอบข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2561 สำหรับการประเมินรอบที่ 2/2561 (เม.ย. - ต.ค. 2561)
3 พ.ค. 61Admin สำนัก/กอง สามารถกระจายตัวชี้วัด และดำเนินการอื่น ๆ ในระบบ EPP+ ได้ทุกกระบวนการ รวมทั้งข้าราชการทุกท่านสามารถประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาสามารถยืนยันคะแนนในระบบได้แล้วครับ
23 เม.ย. 61แจ้ง ADMIN สำนัก/กอง เรื่องข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก
23 เม.ย. 61เปิดระบบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02 241-0020 ถึง 9 ต่อ 2611 หรือที่ E-mail : pravat3rid@gmail.com
© 2009 บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด สงวนลิขสิทธิ์